Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Biomasa najważniejsza w OZE

Biomasa najważniejsza w OZE

10 listopada 2009 roku polski rząd przyjął Politykę energetyczną Polski do 2030 roku, w której wspiera zrównoważone zużycie energii ze źródeł odnawialnych. Polityka ta przewiduje docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 15% do osiągnięcia w 2020 roku, obejmujący 10% udział biopaliw w sektorze transportowym.

W listopadzie 2014 roku polski rząd wnioskował do IRENA (International Renewable Energy Agency/ Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej) o przygotowanie opracowania REmap, które analizowałoby, jakich potencjalnych zmian może dokonać Polska w zakresie odnawialnych źródeł energii, aby zrealizować swoją politykę i cele energetyczne. 
REmap 2030 jest wynikiem współpracy pomiędzy IRENA, polskimi ekspertami i innymi zainteresowanymi osobami. 

Według raportu, który ukazał się pod koniec października, sprostanie wyzwaniu energetycznemu przez Polskę będzie wymagać kompleksowego działania, w szczególności ukierunkowanego na zagwarantowanie stosowania zrównoważonych środowiskowo praktyk. Najbardziej prawdopodobne dla naszego państwa jest wykorzystanie takich odnawialnych źródeł energii jak wiatr, woda, różne typy biomasy, energia geotermalna i słoneczna. Odpowiedni miks tych opcji może pomóc zastąpić dużą część ogólnego zapotrzebowania Polski na paliwa kopalne.

Autorzy dokumentu sugerują, że w 2030 roku właśnie biomasa będzie najważniejszym odnawialnym źródłem energii w Polsce, stanowiąc 73% całkowitego zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Energia słoneczna i wiatrowa będzie odpowiadać odpowiednio za 8% i 15%. Udział energii wodnej spadnie do 1,5% do 2030 roku ze względu na znaczący rozwój innych odnawialnych źródeł energii w latach 2010-2030. Całkowite zapotrzebowanie na biomasę pierwotną w skali roku w REmap 2030 wyniesie 820 PJ. To sugeruje, że wykorzystane zostanie 55-70% krajowego potencjału (wynosi on 1,2-1,5 eksadżula (EJ).
Ponad trzy czwarte tej wartości będzie pochodzić z dwóch źródeł: pozostałości produkcji rolnych i odpadów rolnych (278 PJ) oraz produktów leśnych (w tym pozostałości) (343 PJ).
Sektor ciepłownictwa będzie odpowiadać w 2030 roku za 65% całkowitego zapotrzebowania na biomasę, pozostała część rozłoży się natomiast na transport (17%) i produkcję energii elektrycznej (18%). Około jednej czwartej całkowitego zużycia biomasy do celów produkcji energii cieplnej będzie związane z procesami przemysłowymi i rolniczymi, natomiast pozostała część z budownictwem i ciepłownictwem komunalnym.

źródło: http://www.mg.gov.pl/

Miskant

Miskant
W naszej ofercie Miskant olbrzymi jest wartościowy w produkcji biomasy.