Biomass Energy Project S.A.
Paulownia

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 3 października 2023 r., na podstawie upoważnienia zawartego w §7a Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz ubiegania się o wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała").

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 62.072.310 (sześćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii H").

Zgodnie z §7a ust. 4 Statutu Spółki, na mocy uchwały Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii H.

Akcje Serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii H została ustalona na 0,14 zł (czternaście groszy).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki