Biomass Energy Project S.A.

Wybierz produkt

Zakup powyżej 3 szt. - transport gratis
Zakup powyżej 10 szt. - 10% rabat
W przypadku dużych ilości prosimy o kontakt- możliwość negocjacji ceny

SARS-CoV-2 szybki test antygenowy do samokontroli
SARS-CoV-2 szybki test antygenowy - wymazowy. Wyrób medyczny do samokontroli
więcej 16,90 PLN

SARS-CoV-2 Szybki test antygenowy - wymazowy (Colloidal Gold Immunochromatography) jest wyrobem medycznym do samokontroli.  Test może być wykonywany u osób z objawami sugerującymi możliwość zakażenie SARS-CoV-2 oraz u osób podejrzewających możliwość zakażenia ze względu na kontakt z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 lub pobyt w miejscach o wysokim ryzyku zakażenia. Test spełnia wymagania Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych z dnia 19 marca 2021 roku - dla testów antygenowych dla sprzedaży dla osób do użytku prywatnego.

Test posiada Certyfikat Zgodności CE 0197 - wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikujacą :TUV Rheinland.

Format podobny do karty, Karta testowa opiera się na swoistej reakcji przeciwciało-antygen. Zawiera koloidalne złoto oznaczone przeciwciałem monoklonalnym SARS-CoV-2 N, Prosty w użyciu, Wygodny, nie wymaga urządzeń, Szybki, wynik w 15 minut, Stabilny, z dużą dokładnością, Temperatura przechowywania: 4-30 C.

W skład opakowania wchodzą:

Karta testowa - 1 sztuka

Patyczek do wymazów - 1 sztuka

Buteleczka z roztworem do przygotowania próbki - 1 sztuka

Instrukcja użycia w języku polskim - 1 sztuka 


MedicalBio,
otrzymałeś ocenę od kupującego

Gratulacje, Supernatalek poleca zakupy u Ciebie.

Zgodność z opisem

Obsługa kupującego

 

Koszt wysyłki

 

Komentarz

Kupujący nie dodał komentarza.

Przedmioty z zamówienia

test antygenowy C.O.V.I.D - 19 do samokontroli (11479892125)

Wiadomość wysłana przez Allegro do Biomass Energy Project S.A. (MedicalBio).


Zestaw szybkich testów antygenowych Lepu Medical
Dostawy testów antygenowych Lepu Medical - obecność antygenów koronawirusa SARS-CoV-2
więcej 265,00 PLN

Produkt jest przeznaczony do jakościowego wykrywania antygenu przeciwko SARS-CoV-2 poprzez wymaz z jamy nosowo-gardłowej i zawiera: kasetę do testowania (każda z nich zawiera kartę do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 i jedno opakowanie środka osuszającego), roztwór do przygotowania próbki oraz instrukcje użycia.

 Testy posiadają Certyfikat Zgodności dopuszczający ich stosowanie na obszarze Unii Europejskiej : Document No.: CE-DOC-CG27

Ponadto, zgodnie do ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych importer Biomass Energy Project S.A. dokonał powiadomienia o imporcie wyrobu medycznego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Zestaw należy przechowywać w temperaturze 4°C - 30°C, w suchym miejscu, chroniąc przed działaniem światła słonecznego. W przypadku jednej karty testowej należy ją zużyć w ciągu 1 godziny po otwarciu. Trwałość produktu to 12 miesięcy.

Wyrób jest na liście testów zatwierdzonych do stosowania przez państwa członkowskie UE: European Commission Directorate - General for Health and Food Safety. Agreed by the Health Security Committee.

Produkt biobójczy Neovirosep OXY - dezynfekcja rąk i powierzchni
Neovirosept OXY
więcej 4,32 PLN


PRZEZNACZENIE: Płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Produkt można stosować do dezynfekcji powierzchni mających oraz nie mających kontakt z żywnością. Zakres stosowania obejmuje ściany, podłogi oraz blaty w placówkach medycznych, szkołach, zakładach przemysłowych i biurach oraz w całej przestrzeni publicznej. Produkt można stosować na powierzchni zmywalne, materiały, przedmioty, meble.

 

STOSOWANIE: produkt można stosować metodą przez zamgławianie (fumigację), przy użyciu zamgławiacza, rozpylacza. Wówczas pozostawić pomieszczenie bez wietrzenia na co najmniej 15 min do 120 min,
a następnie wietrzyć pomieszczenie przez kolejne 15 min poprzez otwarcie okien, drzwi lub włączenie wentylacji. Możliwość stosowania środka w rozcieńczeniu 1:2 albo bez rozcieńczania w tradycyjnych spryskiwaczach do dezynfekcji powierzchni. Po naniesieniu na powierzchnię odczekać do 1 minuty bez usuwania produktu z powierzchni. Stosować w temperaturze pokojowej.  

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilkanaście minut. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: przepłukać usta, podać do picia obfitą ilość wody; nie wywoływać wymiotów. Każdorazowo przepłukać usta i gardło. Objawy w wyniku zatrucia mogą wystąpić dopiero po narażeniu. Bezpośrednio po narażeniu skontaktować się z lekarzem. PRZEZ WDYCHANIE: produkt nie zawiera substancji zakwalifikowanych jako niebezpieczne podczas wdychania ale w razie wystąpienia objawów zatrucia należy wyprowadzić poszkodowanego ze strefy narażenia i zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. KONTAKT ZE SKÓRĄ: produkt nie został zakwalifikowany jako niebezpieczny w kontakcie ze skórą. Spłukać skórę obfitą ilością wody. Zaleca się zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Produkt biobójczy Septovir OXY - dezynfekcja powierzchni
SEPTOVIR OXY 800
więcej 4,86 PLN

ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY - PRODUKT BIOBÓJCZY SEPTOVIR OXY 800

           

PRZEZNACZENIE: Płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, mających oraz niemających kontaktu z żywnością. Do stosowania metodą zamgławiania za pomocą generatora par w pomieszczeniach zamkniętych, m. in. w pomieszczeniach przemysłowych, instytucjonalnych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach prywatnych.

 

STOSOWANIE: metodą przez zamgławianie (fumigację), przy użyciu zamgławiacza, rozpylacza. Rozpylić środek w pomieszczeniu w ilości od 8 ml do 15 ml na 1 m3 w zależności od skażenia. Pozostawić bez wietrzenia na co najmniej 15 min do 120 min, a następnie wietrzyć pomieszczenie przez kolejne 15 min poprzez otwarcie okien, drzwi lub włączenie wentylacji. Możliwość stosowania środka w rozcieńczeniu 1:5 w tradycyjnych spryskiwaczach do dezynfekcji powierzchni. Środki ochrony osobistej: stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, okulary ochronne oraz maskę lub przyłbicę na twarz. Preparat przelewać będąc zabezpieczonym ubraniem ochronnym. Nie jeść, nie pić, nie palić w obrębie stosowania preparatu.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: H271: Może powodować pożar lub wybuch; silny utleniacz, H302: Działa szkodliwie po połknięciu, H314: powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, H317: może powodować reakcję alergiczną, H332: działa szkodliwie w następstwie wdychania,  H335 może powodować podrażnienie dróg oddechowych, P303 w przypadku kontaktu ze skórą spłukać zimną wodą, P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: przepłukać usta, podać do picia obfitą ilość wody, zapewnić pomoc lekarską. KONTAKT ZE SKÓRĄ: spłukać skórę obfitą ilością wody.9

TERMOMETR BEZDOTYKOWY LEKARSKI NA PODCZERWIEŃ LEPU MEDICAL
więcej 69,00 PLN
Bramka Termowizyjna
Bramka Termowizyjna
więcej 0,00 PLN

Bramka termowizyjna z wykrywaczem metalu MLT-3000

Obecna pandemia i zachorowania wywołane przez wirusa COVID-19 rozprzestrzenia się na całym świecie, ale obiekty  jak urzędy, szpitale, lotniska, dworce kolejowe, terminale, supermarkety i inne miejsca muszą być otwarte, co niesie  ze sobą ogromne niebezpieczeństwo infekcji. Wirus COVID-19 powoduje u pacjentów różne objawy, takie jak wzrost temperatury ciała (gorączka), kaszel, biegunka, zmiany w płucach widoczne na zdjęciach rentgenowskich, ale również  i inne objawy, dlatego warto celem wstępnej selekcji monitorować temperaturę klientów, pacjentów, pasażerów, przed wejściem do budynku, szpitala czy samolotu. Nasza rozwiązanie termowizyjne składa się z bramki  z wykrywaczem metali z kamerą termowizyjną o wysokiej rozdzielczości
do nagrywania w podczerwieni  i w normalnym świetle. Rozwiązanie to zostało specjalnie opracowane dla obecnej sytuacji epidemicznej. Ten produkt może skutecznie rozwiązywać potrzeby w zakresie zapobiegania epidemii i kontroli bezpieczeństwa w miejscach intensywnej pracy lub dużego przepływu ludzi. Najczęstsze miejsca instalacji to głównie urzędy, szpitale, przedszkola, szkoły, uczelnie, dworce autobusowe, galerie handlowe, gdzie taka prewencja jest wręcz wymagana.


GŁÓWNE ZALETY: • Brak testów dotykowych • Słyszalny alarm  • Wysoka dokładność • Grupowe testy osób • Temperatura w czasie rzeczywistym • Łatwa instalacja i obsługa • Automatyczne ustawianie temperatury alarmu

Specyfikacja kamery termowizyjnej:

TYP DETEKTORA - NIECHŁODZONA PŁASZCZYZNA OGNISKOWA W PODCZERWIENI Z TLENKU WANADU ROZDZIELCZOŚĆ DETEKTORA: 256 X 192
DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY: ± 0.3 Z CZARNYM KORPUSEM JAKO OPCJA

ZAKRES POMIARU TEMPERATURY: 30st. – 45st. C 

PULSOKSYMETR NAPALCOWY MEDYCZNY LEPU MEDICAL
więcej 59,00 PLN
PULSOKSYMETR NAPALCOWY MEDYCZNY BERRY Z Bluetooth
więcej 69,00 PLN
Panele nadłóżkowe gazów medycznych
Panele nadłóżkowe gazów medycznych
więcej 1 990,00 PLN


Dane Klienta
Dane rozliczeniowe
Sposób płatności i dostawy
Uwagi