Biomass Energy Project S.A.

Oferta publiczna Akcji serii G

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.


Oferta publiczna niniejszych papierów wartościowych Spółki jest przeprowadzana na podstawie dostępnego Memorandum Informacyjnego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży niniejszych papierów wartościowych ani jako zamiar pozyskania ofert kupna tychże papierów wartościowych w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone Memorandum Informacyjne nie jest przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Memorandum Informacyjne ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z przycisku "Dalej" jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

Dalej