Biomass Energy Project S.A.

Doradcy Spółki

Animator Emitenta

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
tel. 22-521-80-10

email: dm@pkobp.pl

www.dm.pkobp.pl


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000026438, NIP: 525-000-77-38.