Biomass Energy Project S.A.
Paulownia

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Otrzymanie dofinansowania : Granty na Eurogranty

Projekt BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. znalazł się na liście projektów wybranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do dofinansowania w ramach programu :Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, Konkurs nr 1/2019 – Runda XI.

Tytuł projektu to: Przygotowanie wniosku o Eurogrant pt. ME Grid, w programie InnovFund-LSC-2020-single-stage, INNOVFUND-2020 , numer wniosku - POIR.02.03.06- 04-0001/21 , kwota przyznanego dofinansowania to 236.000 złotych.

O złożeniu podstawowego wniosku dotyczącego wymienionego w tytule projektu ME Grid, w programie InnovFund-LSC-2020-single-stage, INNOVFUND-2020 informowaliśmy w komunikacie ESPI nr 51/2020r. w dniu 30 października 2020r. Wartość projektu to 56.035.433,80 Euro, a wartość wnioskowanego wsparcia to 32.500.500,00 Euro