oRB_ASO: Temat: Złożenie wniosku o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Nr Naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/21 Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań badań B+R pod tytułem OASIS - multifunkcyjna przestrzeń rezydencjalna skonstruowana z houseboatów, katamaranu oraz wyspy zasilającej system energetyczny, całość spięta w enklawę energetyczna w postaci smartgrid, napędzanych zielonym wodorem oraz odnawialnymi źródłami energii.

PAP
Data: 2021-03-05

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Temat: Złożenie wniosku o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Nr Naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/21
Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań badań B+R pod tytułem OASIS - multifunkcyjna przestrzeń rezydencjalna skonstruowana z houseboatów, katamaranu oraz wyspy zasilającej system energetyczny, całość spięta w enklawę energetyczna w postaci smartgrid, napędzanych zielonym wodorem oraz odnawialnymi źródłami energii.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A._"Spółka", "Emitent"_ informuje o złożeniu wniosku o dofinansowanie do PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek. Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań badań B+R pod tytułem OASIS - multifunkcyjna przestrzeń rezydencjalna skonstruowana z houseboatów, katamaranu oraz wyspy zasilającej system energetyczny, całość spięta w enklawę energetyczna w postaci smartgrid, napędzanych zielonym wodorem oraz odnawialnymi źródłami energii.
Projekt pozwoli na przetestowanie w naturalnych warunkach i opracowanie modeli rynkowego funkcjonowania stacji produkcji i magazynowania “zielonego" wodoru, świadczącej usługi ładowania wodorem i energią elektryczną pojazdów wodnych. Wodór pozyskiwany będzie w czystym procesie elektrolizy zasilanej energia słoneczną, wiatrową i wodną. Wodór nie tylko stanie się paliwem ale również długookresowym magazynem energii. Powstanie również pełni skalowalna stacja pływająca magazynowania i dystrybucji energii.
Ogólna kwota wydatków w projekcie to 188 060 000.00 PLN _ sto osiemdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych _ . Wydatki kwalifikowalne to 154 066 748.03 PLN _ sto pięćdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych_ . Wnioskowane dofinansowanie to 68 360 000.00 PLN _ sześćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych _
Podczas projektu stworzone zostaną następujące produkty:
Wyspa z instalacją odsalania wody morskiej, elektrolizerem do produkcja wodoru przy wykorzystaniu _PV i turbin wiatrowych_ służąca do zasilenia ogniw paliwowych, tankowania jednostek pływających, tworzenia autonomicznych enklaw energetycznych, zdolna magazynować energię i dzielić się nią z innymi – tworzyć micro grid.
Katamaran 24 metrowy - demonstrator zastosowania technologii napędu wodorowego _ogniwa paliwowe_ jako układu napędu hybrydowego łodzi dalekiego zasięgu - autonomii.
Projekt obejmuje wytworzenie samobilansujących się jednostek mieszkalno - transportowych oraz centralnej jednostki energetycznej. Do produkcji energii w jednostkach mieszkalnych zostaną wykorzystane fotowoltaiczne szyby z których zostaną wybudowane 3 domki na niezależnych platformach pływających oraz jednostka centralna. Bedą to cztery platformy o wymiarach 6x15m _3 domki + jednostka centralna_. Platformy wykonane będą z innowacyjnych materiałów, używając włókien pochodzenia naturalnego lub z recyklingu.
Obiekty ze względu na swój potencjał energetyczny będą tworzyć mikrosieć, umożliwiająca wymianę energii pomiędzy jednostkami stacjonarnymi i mobilnymi. Odpadowe ciepło ogniwa paliwowego wykorzystane zostanie do kogeneracji ciepła w różnych jednostkach.
Projekt ten ma prowadzić do komercyjnego zastosowania technologii związanych z wodorem w transporcie morskim i magazynowaniem energii oraz przyczynić się ma do zmniejszenia śladu węglowego w jednostkach pływających , ich napędach oraz procesach ich budowy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-05 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-03-05 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Temat: Złożenie wniosku o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Nr Naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/21 Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań badań B+R pod tytułem OASIS - multifunkcyjna przestrzeń rezydencjalna skonstruowana z houseboatów, katamaranu oraz wyspy zasilającej system energetyczny, całość spięta w enklawę energetyczna w postaci smartgrid, napędzanych zielonym wodorem oraz odnawialnymi źródłami energii.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-03-05
Rok biezacy 2021
Numer 9
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.