oRB-W_ASO: Rejestracja zmian Statutu Spółki

PAP
Data: 2020-11-16

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • STATUT_BEP_2020.11.16..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 56 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-11-16
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Temat
  Rejestracja zmian Statutu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Spółka"_ "Emitent" informuje, że powzioł informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałami nr: 17; 25; 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  - Zmiana Statutu polega na nadaniu nowego brzmienia:

  §7a
  1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 6.207.231,06 _sześć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i sześć groszy_. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
  2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
  3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zmian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. § 20 ust. 2
  2. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 -2 Statutu Spółki § 20 ust. 12
  12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo współdziałanie jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu.- w §6 dodanie nowego przedmiotu działalności Spółki obejmującego:

  Dział 20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
  Dział 21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
  wyrobów farmaceutycznych,
  Dział 22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
  Dział 23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
  Dział 24 - Produkcja metali,
  Dział 25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
  Dział 31 - Produkcja mebli,
  Dział 32 - Pozostała produkcja wyrobów,
  Dział 43 - Roboty budowlane specjalistyczne.

  W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałami nr: 17; 25; 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 września 2020 roku, uwzględniający ww. zmiany.  Załączniki
  Plik Opis
  STATUT_BEP_2020.11.16..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  85-312 Bydgoszcz
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Szubińska 75-77
  _ulica_ _numer_
  +48 693617707 +48 693617707
  _telefon_ _fax_
  ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
  _e-mail_ _www_
  5542907667 340919180
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-11-16 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
  2020-11-16 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Tytul Rejestracja zmian Statutu Spółki
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 85-312
  Miasto Bydgoszcz
  Ulica Szubińska
  Nr 75-77
  Tel. +48 693617707
  Fax +48 693617707
  e-mail ir@bep-sa.pl
  NIP 5542907667
  REGON 340919180
  Data sporzadzenia 2020-11-16
  Rok biezacy 2020
  Numer 56
  adres www www.bep-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.