oRB_ASO: Zmiana stanu posidania

PAP
Data: 2018-12-19

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-19
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Zmiana stanu posidania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację od Pauliny Juszczakiewicz _"Akcjonariusz"_, który na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: "Ustawa o ofercie"_, zawiadomił, iż w związku z rejestracją w dniu 6 grudnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego, które nastąpiło w wyniku emisji akcji serii G o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym EBI 21/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku oraz objęciem przez Akcjonariusza 2.795.295 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach ww. emisji, doszło do zmiany udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1_ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Dokonanie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 6 grudnia 2018 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 65.888.088 akcji serii G oraz objęcie przez Akcjonariusza w ramach ww. emisji 2.795.295 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

2_ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Akcjonariusz poinformował, że przed dokonaniem powyższej transakcji posiadał bezpośrednio 355.145 akcji Spółki, reprezentujących 2,10 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 2,10 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, natomiast pośrednio przez Spółką zależną – Agroprim sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie, KRS: 0000401644 _dalej: "Spółka zależna"_ Akcjonariusz posiadał 500.000 akcji Spółki, reprezentujących 2,96 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 2,96 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie Akcjonariusz posiadał 855.145 akcji Spółki reprezentujących 5,06 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,06 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3_ Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz bezpośrednio posiada 3.150.440 akcji Spółki, reprezentujących 3,81 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 3,81 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, natomiast pośrednio przez Spółkę zależną Akcjonariusz posiada 500.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,60 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,60 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie Akcjonariusz posiada 3.650.440 akcji Spółki reprezentujących 4,41 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,41 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4_ Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:

Akcjonariusz poinformował, iż Agroprim sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie, KRS: 0000401644, będąca Spółką zależną od Akcjonariusza posiada 500.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,60 proc. kapitału zakładowego oraz 0,60 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5_ Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3_ lit c_ Ustawy o ofercie.

6_ Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7_ Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.
8_ Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

bezpośrednio posiada 3.150.440 akcji Spółki, reprezentujących 3,81 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 3,81 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, natomiast pośrednio przez Spółkę zależną Akcjonariusz posiada 500.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,60 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,60 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie Akcjonariusz posiada 3.650.440 akcji Spółki reprezentujących 4,41 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,41 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-19 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2018-12-19 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Zmiana stanu posidania
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2018-12-19
Rok biezacy 2018
Numer 42
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.