oRB_ASO: Zmiana stanu posiadania

PAP
Data: 2018-12-19

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-19
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 roku Emitent powziął informację od Ireny Pałka _"Akcjonariusz"_, która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: "Ustawa o ofercie"_, zawiadomiła, iż w związku z rejestracją w dniu 6 grudnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji akcji serii G o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym EBI 21/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku oraz objęciem przez Akcjonariusza 3.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach ww. emisji, zwiększył się udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza.

1_ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Dokonanie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 6 grudnia 2018 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 65.888.088 akcji serii G oraz objęcie przez Akcjonariusza w ramach ww. emisji 3.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

2_ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 1.845.322 akcji Spółki, reprezentujących 10,93 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 10,93 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3_ Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 5.645.322 akcji Spółki, reprezentujących 6,82 proc. kapitału zakładowego oraz 6,82 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4_ Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5_ Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3_ lit c_ Ustawy o ofercie.

6_ Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7_ Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8_ Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

5.645.322 akcji Spółki, reprezentujących 6,82 proc. kapitału zakładowego oraz 6,82 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693 617707 .
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-19 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2018-12-19 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Zmiana stanu posiadania
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2018-12-19
Rok biezacy 2018
Numer 41
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.