oRB_ASO: Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 _ ISO 13485:2016

PAP
Data: 2022-02-10

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-02-10
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 _ ISO 13485:2016
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w Spółce przeprowadzono okresową certyfikację systemu zarządzania ISO . W wyniku kontroli przeprowadzonej przez autoryzowaną jednostkę certyfikującą podtrzymano certyfikat zgodności systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 _ ISO 13485:2016
dla zakresu
Projektowanie Pojazdów. Magazynowanie Energii. Projektowanie, budowa i instalacja szpitali modułowych i polowych oraz modułowych obiektów opieki zdrowotnej i diagnostyki medycznej. Produkcja i sprzedaż produktów biobójczych.
Poniżej przytaczamy treść raportu z Audytu z jej pozytywnym wynikiem.
LL-C _Certification_ ,Galbani Paolo
F 43 S
RAPORT Z AUDYTU NADZORU NR 487390
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 _ ISO 13485:2016
z 14 grudnia 2021
w firmie
Biomass Energy Project S.A.
Zakres działalności organizacji, dla którego przeprowadzono certyfikację systemu zarządzania, to:
Projektowanie Pojazdów. Magazynowanie Energii. Projektowanie, budowa i instalacja szpitali modułowych i polowych oraz modułowych obiektów opieki zdrowotnej i diagnostyki medycznej. Produkcja i sprzedaż produktów biobójczych.
Ogólny cel audytu _określony w planie_ został osiągnięty. Udokumentowana zgodność zarządzania systemem została zmierzona w drodze wysoko wykwalifikowanego procesu. Ponadto aktywność klienta została porównana ze standardowymi wymaganiami. Potwierdzono, że organizacja jest w stanie spełnić mające zastosowanie wymagania odpowiednich norm i osiągnąć oczekiwane wyniki akredytowanej certyfikacji, zgodnie z komunikatem ISO-IAF w sprawie akredytowanej certyfikacji. Organizacja spełnia i odpowiednio wdraża obowiązujące wymagania i może zapewnić ciągłość świadczenia tej usługi lub produktów zgodnie z wymaganiami klienta oraz odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w celu zwiększenia zadowolenia klienta. Stwierdzenie to zostało dokonane na podstawie oceny poziomu spełnienia wymagań dla poszczególnych norm, o czym świadczy macierz zgodności tego raportu. Cele kontroli określone w sekcji 1 - Zakres kontroli zostały pomyślnie osiągnięte. Ponadto oceniono, że zakres certyfikacji jest w pełni reprezentatywny dla bieżącej działalności kontrolowanej organizacji.
Uwzględniając wyniki audytu, zalecam:
podtrzymać certyfikat zgodności systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 _ ISO 13485:2016
dla zakresu
Projektowanie Pojazdów. Magazynowanie Energii. Projektowanie, budowa i instalacja szpitali modułowych i polowych oraz modułowych obiektów opieki zdrowotnej i diagnostyki medycznej. Produkcja i sprzedaż produktów biobójczych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-10 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2022-02-10 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 _ ISO 13485:2016
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2022-02-10
Rok biezacy 2022
Numer 3
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.