oRB_ASO: Informacja o zmianie stanu posiadania

PAP
Data: 2018-09-21

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-21
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Informacja o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 21 września 2018 roku Emitent powziął informację od Zbigniewa Gąsiora _"Akcjonariusz"_, który na podstawie art. 69 oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: "Ustawa o ofercie"_, poinformował o nabyciu akcji Emitenta oraz powstaniu porozumienia z art.. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie

1_ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

w dniu 19 września 2018 roku Akcjonariusz, nabył 1.000.000 akcji Emitenta 2_ Liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed zaistnieniem powyższego zdarzenia Akcjonariusz nie posiadał akcji Emitenta

3_ Liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Po zaistnieniu powyższego zdarzenia Akcjonariusz posiada bezpośrednio 1.000.000 akcji Emitenta reprezentujących 5,92 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 5,92 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie informuje, iż wraz z żoną Barbarą Gąsior, która posiada łącznie 835.000 akcji Emitenta, stanowiących 4,94 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 835.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki łącznie pośrednio w wyniku porozumienia posiada 1.835.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

4_ Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:

Informuję, iż nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5_ Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Informuje, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3_ lit c_ Ustawy o ofercie.

6_ Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Informuję, iż Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7_ Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Brak takich głosów.

8_ Łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Brak takich głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-21 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2018-09-21 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Informacja o zmianie stanu posiadania
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2018-09-21
Rok biezacy 2018
Numer 23
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.