oRB_ASO: Złożenie wniosku przez spółkę zależną BEP BATTERY PACK S. A. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

PAP
Data: 2021-03-29

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Złożenie wniosku przez spółkę zależną BEP BATTERY PACK S. A. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż spółka zależna BEP BATTERY PACK S. A. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, numer naboru: POIR.03.03.03-IP.03-00-001/21 Tytuł projektu: Wprowadzenie marki BEP BATTERY PACK S. A. na rynki ZEA .
Przedmiotem projektu jest wprowadzenie marki BEP Battery Pack produkcji polskiej, zgodnie z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w szczególności poprzez udział w targach branżowych sektora energetycznego, Middle East Energy 2022. Ponadto celem jest zorganizowanie misji gospodarczej wraz z pokazem produktu dla klientów z wybranego rynku. Podczas misji gospodarczych wnioskodawca zorganizuje prezentacje swojej oferty oraz odbędzie spotkania B2B. Misje wiązać się będą z ponoszeniem wydatków takich jak podróże służbowe, transport czy organizacja prezentacji. W trakcie trwania wydarzeń Wnioskodawca wykorzysta zakupiony panel promocyjny Marki Polskiej Gospodarki, a także poniesie wydatki reklamowe, które zostały szczegółowo opisane w dalszej części wniosku o dofinansowanie. Realizacja projektu doprowadzi do nawiązania nowych kontaktów handlowych, a w konsekwencji zawarcia kontraktów i wzrostu przychodów ze sprzedaży oferty Wnioskodawcy. Celem projektu jest promowanie polskiej marki produktowej – "BEP Battery Pack", która jest oferowana przez Wnioskodawcę oraz w konsekwencji, wzrost przychodów ze sprzedaży generowanej na rynkach zagranicznych.
Wielkość projektu to 530.000 PLN _pięćset trzydzieści tysięcy złotych_, kwota dofinansowania, to 450.500 PLN _czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych_

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-03-29 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Złożenie wniosku przez spółkę zależną BEP BATTERY PACK S. A. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-03-29
Rok biezacy 2021
Numer 14
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.