oRB_ASO: Złożenie wniosku o dotację do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

PAP
Data: 2017-11-30

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dotację do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A. dalej: "Spółka" niniejszym informuje, iż w dniu 30.11.2017 r. złożył wniosek o dotację projektu p.n. "Technologia wykorzystania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji innowacyjnego materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach techniczno-mechanicznych" do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 5/1.1.1/2017
Całkowita wartość projektu to 11 095 425 słownie: jedenaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych , a kwota dofinansowania to 7 231 670 słownie : siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-30 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2017-11-30 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Złożenie wniosku o dotację do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2017-11-30
Rok biezacy 2017
Numer 13
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.