oRB_ASO: Uzupełnienie raportów bieżących w sprawie rozpoczęcia projektu Centrum Badawczo- Rozwojowego („CBR”),

PAP
Data: 2020-04-15

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-15
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Uzupełnienie raportów bieżących w sprawie rozpoczęcia projektu Centrum Badawczo- Rozwojowego _"CBR"_,
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości dodatkowe informację w zakresie realizacji projektu Centrum Badawczo- Rozwojowego _"CBR"_, o których rozpoczęciu Emitent informował uprzednio raportami bieżącymi nr 6/2020, 7/2020 oraz nr 8/2020.
W celu pełnego zobrazowania całokształtu projektu CBR, Zarząd Emitenta postanowił o uzupełnieniu ww. raportów poprzez przekazanie informacji w zakresie zdolności jak i gotowości Emitenta do realizacji projektu CBR m.in. poprzez przekazanie informacji o planowanych nakładach niezbędnych do realizacji projektu CBR, kadrze osobowej odpowiedzianej za realizację projektu CBR, możliwości pozyskania niezbędnych zasobów, współpracy z podmiotami trzecimi, jak również planowanych przepływach finansowych.
Nakłady
Nakłady na realizację projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe _"CBR"_, który w pierwszym etapie będą obejmowały budowę wzorcowego modułowego demonstratora szpitala zakaźnego, którego szacowane koszty powinny wynieść od kilkuset tysięcy złotych do miliona złotych. Emitent zakłada, iż początkowe koszty zostaną pokryte z środków własnych Emitenta jak również pożyczek udzielonych przez akcjonariuszy. Finalna wysokość nakładów, które poniesie Spółka, będzie zależała od końcowego stopnia wyposażenia wzorcowego modułowego demonstratora szpitala zakaźnego, a także kosztów wyposażenia samego Centrum Badawczo-Rozwojowego
Kadra osobowa
Spółka realizuje projekt CBR w oparciu o własną kadrę osobową, w tym zarządzającą, która przy realizacji projektu budowy wzorcowego modułowego demonstratora szpitala zakaźnego wykorzystuje doświadczenie własne Emitenta nabyte przy innych innowacyjnych projektach Spółki, w tym Mobilnych Laboratoriach invitro. Dodatkowo Emitent planuje zatrudnić do projektu CBR dodatkowe 4 osoby z niezbędnym doświadczeniem przy realizacji podobnych projektów, z czego 2 osoby już zostały zatrudnione, a proces pozyskiwania kolejnych specjalistów obecnie trwa. Jednocześnie do realizacji specjalistycznych prac Emitent wykorzysta ekipy zewnętrzne, w tym w szczególności specjalistami różnych dziedzin w ramach uprzednio nawiązanej współpracy
Zasoby
Zasoby niebędne do realizacji projektu CBR zasobów zarówno w zakresie wyposażenia jak i konstrukcji, Spółka pozyska od krajowych dostawców z którymi ma nawiązane relację powstałe w wyniku uprzednio realizowanych projektów. Aktualnie Spółka posiada oferty na zakup komponentów typu kontenery czy elementy infrastruktury takie jak agregaty prądu, koncentratory tlenu, gazy medyczne, wyposażenie medyczne, urządzenia wentylacji i klimatyzacji od firm i dostawców którzy mają wieloletnie doświadczenia i posiadają certyfikowane do tych celów produkty. Jednocześnie Emitent nawiązał również relację z podmiotami oferującymi środki ochronny osobistej, którzy złożyli już pierwsze oferty na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia.
Współpraca z 01Cyberaton S.A., oraz Novavis S.A.,
W zakresie porozumienia z 01Cyberaton S.A., o którym Spółka raportowała raportem bieżącym ESPI nr 7/2020, 01Cyberaton S.A. zobowiązała się do bezpłatnego dostarczenia wzorcowej maty IR/UVc celem przeprowadzenia przez Emitenta badań nad możliwością ich stosowania przy konstruowaniu i budowie szpitali kontenerowych w prewencji antywirusowej na potrzeby stworzenia Prototypu szpitala modułowego. Szczegóły dotyczące dostaw i rozliczeń na potrzeby komercyjnej realizacji projektu będą ustalane w drodze przyszłych negocjacji i zależeć będą od skali realizacji modułowych szpitali.
W zakresie porozumienia z Novavis S.A., o którym Spółka raportowała raportem bieżącym ESPI nr 8/2020, Novavis S.A. ma udzielić Emitentowi nieodpłatnej pomocy rzeczowo-technicznej, przy tworzeniu Prototypu szpitala modułowego. W zakresie przedmiotowej pomocy Novavis S.A. będzie udzielał wsparcia merytorycznego przy zaprojektowaniu i realizacji części energetycznej zasilającej w postaci paneli fotowoltaicznych Prototyp szpitala modułowego z zastosowaniem autonomicznych technologii solarnych – paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo NOVAVIS S.A. przygotuje i przeszkoli także specjalistyczną grupę montażową do plasowania obiektów "BEP-MED" w destynacjach docelowych. Negocjacje o zasadach dalszej współpracy pomiędzy Emitentem a Novavis S.A. będą prowadzone w okresie po ukończeniu Prototypu szpitala modułowego.
Przepływy finansowe

Na dzień publikacji niniejszego raportu, nie występują żadne przepływy finansowe między Emitentem a Novavis S.A. czy 01Cyberaton S.A. Pomoc udzielana przez Novavis S.A. czy 01Cyberaton S.A. ma charakter bezpłatny i jest związany z budową prototypu szpitala modułowego. Wszelkie ustalenia w zakresie wzajemnych rozliczeń przy tworzeniu komercyjnego projektu budowy szpitala modułowego będą ustalane indywidulane z ww. pomiotami w drodze negocjacji. Czynniki ryzyka
Jednocześnie Zarząd Emitenta identyfikuje, iż w ramach realizacji projektu CBR następujące czynniki ryzyka: _1_ ograniczenia mogące wystąpić z racji zwiększania wymogów izolacyjnych związanych z epidemią, w tym okresowe zakazy prowadzenia działalności, które mogą spowodować, że nie będzie możliwe przeprowadzenie projektu w zakładanym terminie. Jednakże ze względu na priorytetowe działania związane z walką z epidemią Spółka zakłada, że powyższe ograniczenia nie powinny dotyczyć podmiotów działających w zakresie walki z epidemii, w tym Spółki, _2_ ryzyko w ograniczeniu dostępu do zewnętrznego finansowania produkcji, w przypadku otrzymania znacznej ilości zamówień na budowę modułowych szpitali _3_ ryzyko nieukończenia projektu, _4_ ryzyko wprowadzania nowego produktu, który może nie cieszyć się zainteresowaniem bądź nastąpi brak zainteresowanie produktem przy spadku fali zachorowań. Jednakże uniwersalność modułowego szpitala, w ocenie Zarządu pozwala zakładać, iż rozwiązanie znajdzie zastosowanie również w warunkach innych niż epidemicznych.
W przypadku zmaterializowania się ryzyka nieukończenia projektu lub ryzyka wprowadzania nowego produktu, powyższe ryzyka mogą wpłynąć na sytuację finansową Spółki z uwagi na poniesione koszty projektów.
Dodatkowo Zarząd Emitenta wskazuje, iż projekt dostaw modułowych szpitali zakaźnych, nie wypływa na bieżącą działalność Emitenta, a  jedynie stanowi rozszerzenie profilu działalności Emitenta, dokonanego w wyniku rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z założeniami Emitenta wpracowana technologia szpitali modułowych ma funkcjonować zarówno w okresie epidemii, jak i w okresie późniejszym. Modułowe szpitale projektowane przez Emitenta charakteryzować się będą znaczną wielofunkcyjnością i będą możliwe do wykorzystania przy leczeniu pacjentów np. z rozległymi oparzeniami, z obniżoną odpornością, chorych na choroby płuc, jak i pacjentów kardiologicznych przy których leczeniu wymagana jest wysoka sterylność i odizolowanie od wpływu czynników biologicznych i zewnętrznych oraz stały monitoring.
W przypadku komercyjnego wdrożenia projektu związanego z tworzeniem modułowych szpitali zakaźnych Emitent będzie mógł stworzyć nowy segment działalności, który będzie generował przychody Spółki.
Z uwagi na sytuację związaną z epidemią i wprowadzanymi ograniczeniami Emitent nie jest w stanie ustalić sztywnego harmonogramu dla całego projektu CBR. Obecnie w ramach CBR uruchomione zostały: dział związany z budową obiektu wzorcowego, prototypownia, jak również dział związany z elektromobilnością. Zarząd Emitenta zakłada, iż do 15 kwietnia powinno nastąpić zakończenie budowy Prototypu szpitala modułowego w jego uproszczonej wersji, a dalsze prace nad nim uzależnione będą w dużej mierze od sytuacji w zakresie zamówień i konkretnych potrzeb potencjalnych klientów. W kolejnych krokach w ramach CBR prowadzone będą prace związane z emobilnością, zieloną energią i bankami energii.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-15 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-04-15 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Uzupełnienie raportów bieżących w sprawie rozpoczęcia projektu Centrum Badawczo- Rozwojowego („CBR”),
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-04-15
Rok biezacy 2020
Numer 10
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.