Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Wyniki finansowe spółki Biomass Energy Project S.A. za I półrocze 2020 r. Stabilny wzrost przychodów Grupy BEP w I półroczu 2020 r., wyniki za II kw. br. pod presją spowolnienie gospodarczego, Spółka liczy na odbicie w II połowie roku.

Wyniki finansowe spółki Biomass Energy Project S.A. za I półrocze 2020 r. Stabilny wzrost przychodów Grupy BEP w I półroczu 2020 r., wyniki za II kw. br. pod presją spowolnienie gospodarczego, Spółka liczy na odbicie w II połowie roku.


W tys. złI pół. 2020 r.
I pół. 2019 r.Zmiana %II kw. 2020 r.
II kw. 2019 r.
Zmiana %
Przychody ze sprzedaży668,8616,87,8245,1405,6-65,5
EBIT213,4207,92,661,9149-140,7
Zysk netto182,1200,4-10,055,9139,8-150,1

Po skokowych wzrostach przychodów i zysków w I kw. br., I półrocze 2020 r. kończymy ze stabilnym wzrostem przychodów do poziomu 668,8 tys. zł, tj. o 7,8% r/r . Wpływ na słabsze wyniki w II kw. miało spowolnienie gospodarcze związane z pandemią koronawirusa, która praktycznie uniemożliwiła nam prowadzenie działalności sprzedażowej. Już w czerwcu, obserwowaliśmy jednak pewne oznaki ożywienia. Pozwala to optymistycznie patrzeć w przyszłość, komentuje Jerzy Drożniewski, Prezes Zarządu BEP S.A.

I PÓŁROCZE ZE WZROSTEM PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

W I półroczu 2020 r. BEP S.A. wypracował przychody na poziomie 668,8 tys. zł, tj. 7,8% wzrostu r/r. Wynik udało się osiągnąć dzięki bardzo dobremu I kw. (466,1 tys. zł przychodu, tj. skokowy wzrost o 54% r/r). W okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. BEP osiągnął 245,1 tys. zł przychodów, w porównaniu do 405,6 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik jest pochodną sytuacji związanej z koronawirusem i wprowadzonych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia społeczeństwa obostrzeń, które w II kw. br. praktycznie uniemożliwiły Spółce prowadzenie działalności sprzedażowej. Na przychody Spółki w II kw. br. wpływ miało także spowolnienie gospodarcze. Według danych GUS PKB w Polsce w tym okresie zmniejszyło się realnie o 8,2% r/r, wobec wzrostu o 4,6% w analogicznym okresie 2019 r. PKB (w cenach stałych z 2010 r.) zmniejszył się o 8,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy r/r o 7,9%.

Okres przestoju w II kw. 2020 r., skutkował zintensyfikowaniem prac nad rozwiązaniami dla medycyny. Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy prototyp Mobilnych Jednostek Medycznych, które stanowić mogą remedium na wyzwania związane z nagłym wzrostem zachorowań na COVID-19, jak i przygotowaniem systemu lecznictwa na wszelkie tego typu zagrożenia w przyszłości. Kontynuowaliśmy też pracę nad nowoczesnymi magazynami energii i z zakresu elektromobilności. Rozwój w dziedzinach odpowiadających na największe wyzwania dla współczesnego społeczeństwa, o dużym potencjale sprzedaży, daje podstawy do osiągnięcia wzrostów w kolejnych okresach, dodaje Prezes.

SPADEK ZYSKU POCHODNĄ WYNIKÓW W II KW. 2020 R.

W I półroczu 2020 r. EBIT ukształtował się na poziomie 213,4 tys. zł, tj. spadek o 2,6% r/r. W II kw. br. zysk z działalności operacyjnej BEP wyniósł 61,9 tys. zł wobec 149 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka zanotowała zysk netto za I półrocze br. w wysokości 182,1 tys. zł, co oznacza spadek o 10% względem I półrocza 2019 r. W II kw. 2020 r. zysk netto ukształtował się na poziomie 55,9 tys. zł wobec 139,8 w II kw. ubiegłego roku.

PERSPEKTYWY WZROSTÓW W II POŁOWIE ROKU

BEP od 3 lat z powodzeniem wdraża swoją nową strategię, mającą na celu pracę głównie nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty Spółki dedykowane są magazynowaniu energii, rozwojowi elektromobilności, wykorzystaniem wodoru w transporcie wodnym i lądowym oraz medycynie. BEP otworzył Centrum Badawczo Rozwojowe w Lesznowoli pod Warszawą, w którym pracuje nad nowoczesnymi urządzeniami.

Wszystkie działania Spółki wpisują się w najnowsze trendy gospodarcze oraz są odpowiedzią na najpilniejsze wyzwania, przed którymi stroi obecnie społeczeństwo. W związku z tym, BEP oczekuje wzrostów w kolejnych okresach.

Modułowe jednostki szpitalne dla poprawy sytuacji służby zdrowia

Stworzona koncepcja oraz prototyp modułowego szpitala specjalistycznego, w pełni odpowiada na wymagania związane z epidemią. Zbudowany przez konstruktorów i konsultantów BEP system modułów medycznych, pozwala w bardzo szybkim czasie stworzyć z nich szpital z dowolnym układem oddziałów o praktycznie każdej specjalizacji. Jednostki pozwalają również na uzupełnianie istniejącego systemu opieki szpitalnej o przyszpitalne centra triagu, tj. testowania i kwalifikacji pacjentów do dalszego leczenia. Spółka obserwuje duże zainteresowanie na rynku.

Zastosowano także nowatorski system nadzoru medycznego nad pacjentem, umożliwiający w sposób zdalny ciągły monitoring jego podstawowych funkcji życiowych. Czujniki umieszczone na ciele prowadzą stały pomiar EKG, ciśnienia, temperatury oraz saturacji krwi, dając możliwość wychwycenia najdrobniejszych zmian w stanie zdrowia i szybkiej na nie reakcji. Dodatkowym atutem systemu jest możliwość ograniczenia koniecznych bezpośrednich kontaktów pacjentów z personelem medycznym, co wpływa na ograniczenie transmisji zakażeń, zmniejsza liczbę osób niezbędnych do opieki nad chorymi oraz zwiększa możliwości nadzoru i kontroli ich stanu. Z punktu widzenia ekonomicznego, rozwiązanie obniża koszty i zapotrzebowanie na sprzęt ochrony osobistej.

Spółka podpisała także umowę agencyjną z Shandong Sady Medical Technology Co. Porozumienie zakłada, że BEP będzie agentem i reprezentantem do sprzedaży urządzeń oraz systemów do oczyszczania i sterylizacji powietrza na terenie Polski i Wielkiej Brytanii. Aparatura to jedyne na świcie rozwiązanie, które dzięki wykorzystaniu specjalnego enzymu lizozymu, umożliwia likwidację patogennych drobnoustrojów, a nie jedynie zatrzymanie ich na powierzchni filtrów. Co więcej, system jest przyjazny dla środowiska.

Magazynowanie energii i elekromobilność

Spółka w dalszym ciągu prowadzi prace związane z energetyką odnawialną oraz magazynowaniem energii, w tym w szczególności w dziedzinie fotowoltaiki, banków energii na bazie ogniw, jak i baterii litowych do pojazdów elektrycznych. Rozwiązania BEP są możliwe do zastosowania zarówno w energetyce profesjonalnej, jak również przez prosumentów.

BEP kontynuuje też prace w zakresie sorbentów biowęglowych wodoru, jak również projekty związane z komercyjnym zastosowaniem wodoru do zasilania pojazdów z napędem elektrycznym. Obecnie skupia się na zastosowaniu ogniw wodorowych w napędach elektrycznych pojazdów wodnych oraz dużych lądowych, takich jak np.ciężarówki czy autobusy. Swoją szansę upatruje zwłaszcza w jednostkach wodnych. Wynika to z małej konkurencji w tym segmencie rynku. Spółka zakładamy, że za 2-3 lata będzie mogła zaprezentować pierwsze prototypy swoich pojazdów.

Więcej informacji:

Ewelina Kolad
Starszy Specjalista ds. PR
AHAVA PR Sp. z o.o.
tel: +48 510 291 250
email: ewelina.kolad@ahavapr.pl


***

Biomass Energy Project S.A. to spółka powołana została początkowo powołana do działań w obszarze związanych z biomasą, roślinami energetycznymi i technologiami do ich innowacyjnych zastosowań. W okresie ostatnich 2-3 lat jej profil uległ zmianie i aktualnie pracowała głównie nad nowymi innowacyjnymi technologiami szczególnie w zakresie związanym z elektromobilnością oraz kontynuowała prace związane ze wzrostem potencjału badawczego. Od 2012 notowana na New Connect.