Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Rządowe dotacje na ekologię

Rządowe dotacje na ekologię

Ponad 9,4 mld zł – to pula środków dla organizowanych w tym roku konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pieniądze te będą przeznaczone na infrastrukturę drogową dla miast, infrastrukturę ratownictwa medycznego, a także na inwestycje związane z ochroną środowiska, na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków oraz na projekty ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W 2015 r. kontraktowane są także projekty pozakonkursowe, które będą realizowane niemal przez cały okres wdrażania programu. Inwestycje te dotyczą m.in. rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej drogowej i kolejowej (TEN-T) oraz zwiększenia dostępności transportowej ośrodków miejskich, leżących poza siecią TEN-T. Planuje się także zawarcie umów w sektorze energetyki w zakresie doradztwa w obszarze gospodarki niskoemisyjnej oraz przesyłu gazu.

Do tej pory ogłoszono już 4 konkursy. Jednak te - które szczególnie interesują firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska oraz ekologią wciąż przed nami. 

W listopadzie rozpoczną się konkursy w:

  • działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na orientacyjną kwotę dofinansowania projektów 4 ,5 mld zł (aglomeracje co najmniej 10 000 RLM) oraz 500 mln zł (w aglomeracjach od 2 000 do 10 000 RLM);
  • działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na orientacyjną kwotę 25 mln zł oraz 10 mln zł;
  • działaniu 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (40 mln zł), rozwój terenów zieleni w miastach (40 mln zł) i inwentaryzację terenów zdegradowanych (4 mln zł).

W grudniu br. rozpoczną się konkursy w:

  • działaniu 2.2 Gospodarka odpadam komunalnymi na orientacyjną kwotę dofinansowania projektów 100 mln zł;
  • działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na orientacyjną z budżetem 30 mln zł.
Więcej informacji na stronie: www.mir.gov.pl

Infrastruktura i Środowisko