Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Lokaty plantacyjne z Paulownią

Lokaty plantacyjne z Paulownią

12 listopada podpisaliśmy umowę z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.  Celem współpracy jest propagowanie i sprzedaż ofert LOKATY PLANTACYJNEJ - PAULOWNIA. Dzięki nowej ofercie gospodarstwa rolne wzbogacą się  o udział w nadzwyczaj opłacalnej uprawie wysokiej jakości drzew szybkorosnących.

Poniżej prezentujemy komunikat raportu bieżącego EBI:
"Zarząd Biomass Energy Project S.A. informuje, że 12.11.2015 Spółka zawarła, z Krajowym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz z Fundacją „Nowoczesny Rolnik Polski”, umowę handlową dotyczącą uprawy drzew szybkorosnących - Paulowni. W ramach zawartej umowy KZRKiOR wprowadzi do dystrybucji ofertę programu sprzedażowego LOKATY PLANTACYJNEJ - PAULOWNIA.
Celem programu jest  sprzedaż  produktów  i  usług  realizowana  w  specjalnej  ofercie dla rolników, członków Związków Rolników, Kółek i Organizacji  Rolniczych  oraz  organizacji  i  grup społecznych  działających  na rzecz  polskiej wsi  i środowisk wiejskich. LOKATA PLANTACYJNA – PAULOWNIA polegająca na uprawie drzew PAULOWNIA, ma stanowić uzupełnienie produktu gospodarstwa rolnego o element nadzwyczaj rentownej uprawy wysokiej jakości drzew szybkorosnących.

Obecnie w ramach KZRKiOR funkcjonuje 22,5 tys. Kółek Rolniczych oraz 25,8 tys. Kół Gospodyń Wiejskich, które zrzeszają :
• 1 106 tys. członków Kółek Rolniczych, w tym 857 tys. członków Kół Gospodyń Wiejskich,
• 49 Regionalnych i Wojewódzkich Związków Rolników KiOR,
• 1703 Gminne Związki Rolników KiOR,
• 997 Spółdzielnie Kółek Rolniczych,
• około 3000 zespołów ludowych.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Drożniewski - Prezes Zarządu"

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych to największa dobrowolna, niezależna i samorządna społeczno–zawodowa organizacja rolników indywidualnych w Polsce. Jej celem jest działanie na rzecz zwiększenia produktywności gospodarstw rolnych oraz poprawy materialnego i kulturalnego poziomu życia na wsi. Związek poprzez swoją niezależność od organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz  innych organizacji cechuje się wysokim stopniem zaufania społecznego. 
Związek umożliwia rolnikom dostęp do wysokiej jakości produktów i usług wykorzystywanych na co dzień w gospodarstwach na preferencyjnych warunkach. Dzięki temu spadają koszty produkcji i rozwija się przedsiębiorczość.