Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Biomass liderem w swojej branży

Biomass liderem w swojej branży

Powstająca rocznie na lądzie ilość biomasy, to ekwiwalent 120 mld ton węgla kamiennego, co kilkakrotnie przekracza zapotrzebowanie świata na energię. Światowy, roczny, techniczny potencjał biomasy wynosi około 600 EJ (Eksadżuli). Potencjał ten tylko w niewielkiej części wykorzystywany jest w sposób celowy. Głównym zastosowaniem jest produkcja żywności, następne w kolejności są produkcja papieru i włókien. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych odgrywa jak do tej pory niewielką rolę, ale dzięki wdrażaniu nowych technologii stale się zwiększa.

Produkcja energii z biomasy staje się coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych jej nośników. Wydobycie węgla, ropy i gazu wyczerpuje w sposób nieodwracalny ich zasoby i nosi za sobą wiele niedoszacowanych kosztów ponoszonych przez poszczególne społeczeństwa i ludzkość. Przemysł wydobywczy, oprócz szkód środowiskowych, jest jednocześnie ogromnym konsumentem energii na wszystkich etapach swojego funkcjonowania, od przygotowania wydobycia, do końcowej fazy transportu do miejsc ich konsumpcji.

Niebezpieczeństwa związane z wydobyciem - duża wypadkowość, choroby zawodowe i ich skutki, systemy preferencyjne dla pracowników tego sektora, tworzą szereg kosztów obciążających całe społeczeństwa. Nie znajduje to swojego odzwierciedlenia w cenach surowców i produkowanej z nich energii, a w związku z tym ma ogromny wpływ na rozwój krajów i efektywność gospodarek.

Wykorzystanie  biomasy jako zamiennika tradycyjnych nośników energii pozwala ograniczyć wszystkie te koszty do minimum. Potencjał jej produkcji w Polsce to dziesiątki milionów ton, z których wytwarzać możemy znaczną część potrzebnej nam energii elektrycznej i ciepła.

Użycie do tego celu gleb gorszej jakości i nieużytków pozwala uzyskać znaczną samowystarczalność energetyczną i tworzyć nowe miejsca pracy, szczególnie w regionach o dużej skali bezrobocia.

Produkcja energii w źródłach rozproszonych pozwala na ogromne oszczędności poprzez unikanie kosztów budowy nowej infrastruktury związanej z przesyłem energii.

Naszym celem jest rozwój plantacji i wspomaganie produkcji biomasy oraz rozwój technologii związanych z jej wytwarzaniem, przetwórstwem i nowymi jej zastosowaniami.

Planujemy:

- rozwój nowych, efektywnych metod uprawy, opracowywanie i  doskonalenie kolejnych odmian roślin energetycznych.

- rozwój wysokotechnologicznych metod produkcji sadzonek, w tym produkcji metodami in vitro.

- rozbudowę własnego działu badawczo – rozwojowego, gdzie prowadzone będą prace i badania w następujących kierunkach:

~ opracowanie innowacyjnej konstrukcji mobilnych laboratoriów do przemysłowego mikrorozmnażania roślin.

~ opracowanie technologii i konstrukcji urządzeń o mocy 20 – 100 KW do wytwarzania energii elektrycznej z biomasy.

~ przygotowanie innowacyjnych zastosowań biowęgla pochodzącego z przerobu biomasy i metod uzyskiwania  z niego produktów wysokotechnologicznych.

Rozwijamy także działalność w zakresie przetwórstwa biomasy poprzez inwestycję w budowę własnego zakładu przerobu  o zdolności przetwórczej 50.000 ton biomasy rocznie.

Bardzo obiecującym kierunkiem rozwoju jest działalność poza granicami kraju. Na terenie Indonezji tworzymy bazę produkcyjną i będziemy zagospodarowywać tereny o łącznej powierzchni 25.000 ha . Część z nich - powierzchnia 5.000 ha przeznaczona będzie pod plantację biomasy, a na pozostałych obszarach powadzone będą plantacje wysokotowarowe roślin jadalnych i drzew szybkorosnących. Inwestycje przyniosą nam źródło stałych, wysokich dochodów, które wykorzystywać będziemy do dalszego dynamicznego rozwoju, jak również potencjalnie do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.