Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Zasady zakładania i prowadzenia upraw PAULOWNI

Zasady zakładania i prowadzenia upraw PAULOWNI

Przy zakładaniu plantacji przygotowuje się ziemię poprzez szereg upraw agrotechnicznych takich jak orka, głęboszowanie, agregowanie, wapnowanie oraz nawożenie gleby a w następnej kolejności przygotowanie stanowisk pod wysadzanie drzewek połączone z wierceniami glebowymi i częściową wymianą gruntu i zastępowaniu go specjalnie przygotowanymi podłożami. Wszystkie te czynności na wspomnianych plantacjach należy wykonać przy ich zakładaniu. W kolejnych etapach wzrostu roślina nie wymaga praktycznie dodatkowych zabiegów agrotechnicznych z wyłączeniem okresowych oprysków i ewentualnego dodatkowego nawadniania, które to dokonywane są w okresie wegetacyjnym w miarę potrzeb. Pielęgnacja rosnących drzewek w początkowym okresie polega na usuwaniu bocznych pędów i zbędnych liści w celu niedopuszczenia do wzrostu gałęzi i powstawania korony drzew. Takie zabiegi wykonywane są w zakresie wegetacyjnym. W ich rezultacie na okres zimowy pozostaje goły pęd bez żadnych odrostów. Odmiana hybrydowa paulowni jest mrozoodporna i nie wymaga w żaden sposób dodatkowej ochrony czy stosowania jakichkolwiek osłon w okresie zimowym. Charakterystyka uprawy paulowni polega na intensywnej uprawie w momencie zakładania plantacji i stosunkowo małej ilości zabiegów, a tym samym niskich kosztach ponoszonych w kolejnych okresach tworząc z niej bardzo dobry produkt inwestycyjny.

Sadzenie drzew gatunku PAULOWNIA z karp korzeniowych

Sadzenie gatunku drzew Paulownia z karp korzeniowych jest mniej ryzykowne jak sadzenie sadzonek zielnych wyprodukowanych metodami in vitro w laboratorium, ponieważ wszystkie sadzonki w normalnych warunkach podejmują wegetację i wykształcają pędy. Są to sadzonki jednoroczne, standaryzowane, które należy posadzić na plantacji tak wcześnie jak pozwolą na to warunki glebowe i nie wymagają przycinania po przezimowaniu. Natomiast sadzenie sadzonek zielnych należy wykonać tak aby nie narazić je na przymrozki, mimo to zawsze część sadzonek nie przyjmuje się z uwagi na zmieniające się warunki glebowo-pogodowe i krótszy sezon wegetacyjny. Do dyspozycji zdrewniałych sadzonek jest dłuższy okres wegetacji, a zatem większe przyrosty. Koszt sadzonek jest porównywalny, zatem zyskujemy 1 rok i oszczędzamy na kosztach pielęgnacji plantacji.

Przygotowanie stanowiska

Paulownia nie toleruje stanowisk podmokłych i mocno przesuszonych. Dla zobrazowania warto porównać paulownię z kukurydzą, ponieważ są to rośliny szlaku fotosyntetycznego C4, a więc mają podobne wymagania glebowo-klimatyczne. Przed założeniem plantacji, najlepiej jesienią pobrać próby glebowe i przekazać je do stacji chemiczno-rolniczej w celu określenia zasobności i odczynu gleby. Odczyn gleby powinien przekraczać pH 5,6, jeśli jest niższy to glebę należy zwapnować w okresie jesiennym. Polskie gleby są ubogie w siarkę dlatego należy zastosować nawóz siarczan wapnia, który pozwoli pobrać roślinom większe ilości azotu przyśpieszając ich wzrost a także ograniczy szkodliwe działanie glinu na system korzeniowy. Mając na względzie odchwaszczanie międzyrzędzi, szczególnie w pierwszym roku, należy tam zasiać roślinę okrywającą aby nie dopuścić do zachwaszczenia, dobrze sprawdza się gryka bądź gorczyca, pod warunkiem, że nie będzie konkurowała z Paulownią. Okrywa międzyrzędzi ma też znaczenie przeciwerozyjne szczególnie podczas intensywnych deszczów. Poziom nawożenia powinien zabezpieczyć potrzeby roślin okrywowych i zasobność podstawowych makroelementów (P,K,Mg,S). Zalecany poziom nawożenia nawozem wieloskładnikowym typu Polifoska to ok.300 kg/ha

Sadzenie

Przed sadzeniem należy przebudować profil glebowy poprzez wykonanie otworów glebowych, najlepiej wiertnicą glebową o średnicy 50-60 cm zawieszaną na ciągniku możliwie najgłębiej (ponad 0,8 m) w celu poprawy warunków glebowych dla szybkiego rozwoju systemu korzeniowego. Otwór napełnić mieszanką gleby z kompostem bogatym w składniki pokarmowe w proporcji 1 do 5-6, bardzo dobrze sprawdzają się tutaj kompostowane osady ściekowe z oczyszczalni ścieków lub sezonowany obornik. W tym miejscu sadzimy sadzonkę tak aby jej górna krawędź znajdowała się około 5 cm nad powierzchnią gruntu, jednocześnie należy pamiętać o zagłębieniu wokół sadzonki co będzie ułatwiało jej podlewanie. Przed posadzeniem sadzonkę należy zamoczyć, na okres 10-12 godzin w wodzie z dodatkiem kwasów humusowych i ewentualnych aktywatorów wzrostu , przyciskając je od góry , tak aby całkowicie zanurzone były w roztworze. Prosimy nie przekraczać czasu przebywania sadzonek w roztworze. Najdalej w ciągu doby po takiej ich aktywacji sadzonki powinny zostać wysadzone do gruntu. Jeśli wysadzamy większą ich ilość , dobrze jest aktywować je etapami aby zmieścić się w w czasie 24 godzin od aktywacji. Po posadzeniu rośliny obficie podlać, przez pierwsze dni po posadzeniu roślina zostanie pobudzona do wytworzenia korzeni włośnikowych a obfite podlewanie jest w tym momencie konieczne ponieważ przyśpiesza także osiadanie kompostu w efekcie prawidłowy rozwój korzeni włośnikowych. Sadzonki należy posadzić w rozstawie 3-5 x 4-5 m w zależności od przeznaczenia drewna po ścięciu drzew.

Nawożenie

W pierwszym roku po nasadzeniu na mieszance z kompostem wytworzonym z osadów ściekowych lub obornikiem oraz startowym wzbogaceniu wieloskładnikowym nawozem fosforowym w zasadzie dodatkowe nawożenie składnikami nawozowymi nie jest konieczne. Jednak zalecane jest zastosowanie preparatu z kwasami humusowymi np. HUMUS ONE lub APOL HUMUS 2-3 krotnie w dawce łącznej 0,1 litra na roślinę. Preparat ten wpłynie na ożywienie środowiska mikrobiologicznego w glebie i lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Pierwszą dawkę preparatu zaleca się zastosować po posadzeniu a następną w drugiej części sezonu wegetacyjnego.

Szkodniki

Plantacje paulowni zakłada się na różnych stanowiskach i po różnych przedplonach, czasem po użytkach zielonych, ugorach, nieużytkach spotyka się szkodniki glebowe takie jak; drutowce, pędraki, rolnice, które żerują na wieloletnich trawach lub chwastach. Koniecznie należy je zniszczyć poprzez zabiegi uprawowe /orka, talerzowanie / z jednoczesnym wapnowaniem gleby w okresie jesiennym. Jeśli ten element agrotechniki został pominięty, bądź przed sadzeniem nie zauważono szkodników, można je zwalczyć stosując punktowo wokół roślin w trakcie wegetacji preparat chemiczny DURSBAN 480 EC. Równie skutecznym sposobem likwidacji szkodników glebowych w trakcie wegetacji jest stosowanie nawozu azotowo-wapniowego azotniak / nazwa handlowa Perka / stosując również punktowo wokół roślin - koniecznie wymieszać z glebą.

Nawodnienie

Plantacje Paulowni oprócz właściwego nawożenia wymagają również nawodnienia, może to być instalacja nawadniająca plantację, bądź doraźny sposób nawadniania co jest zależne od dostępu do wody i możliwości organizacyjno-finansowych właściciela plantacji. Poziom nawożenia, dostępność składników pokarmowych przez cały okres wegetacji i nawodnienie decydują o wielkości przyrostów drewna w danym sezonie.