Biomass Energy Project S.A.
Paulownia

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy